O Carlismo galego ante as eleccións autonómicas do 18 de febreiro de 2024

No medio da interesante reacción do campo en todas as rexións de España, coas súas rechamantes «tractoradas», as eleccións autonómicas ao Parlamento galego irrompen como un acontecemento descontextualizado, totalmente fóra de lugar. Isto apréciase non soamente pola pouca atención que os medios de comunicación de masas están a prestar ás mesmas, senón tamén polo tedio, a insulsez e a pouca ilusión que producen os principais candidatos e os partidos que encabezan.

O escenario certamente parece, segundo están xa cociñando as enquisas, previsible e de continuidade co caciquismo do PNV galego, o Partido Popular de Galicia, ben arraigado e consolidado na rexión. Prevese por tanto un relevo natural e sen, en principio, sorpresas de Núñez Feijoo a Alfonso Rueda, do mesmo xeito que no seu momento deuse cando o fixo Fraga con Núñez Feijoo, tras o breve e anecdótico goberno autonómico do socialista Pérez Touriño en coalición co Bloque Nacionalista Galego.

E é que o caso galego é singular en España, xeralmente dominada polo partido-Estado do PSOE. Na nosa rexión, fóra dalgunhas cidades e singularmente a de Vigo, pola súa particular idiosincrasia, o PSOE non deixa de ser un partido sen máis aspiracións que tratar de arrebatar o liderado da oposición ao BNG. Un Bloque que, por suposto engordado e ben tratado polo PP e os seus medios de comunicación institucionais, preséntase a estes comicios forte e henchido, cunha Ana Pontón que, a pesar da súa sosez, non ten grandes competidores nos outros partidos, o que a converten en clara favorita a encabezar a oposición, puidendo estar preto de duplicar en deputados autonómicos ao PSOE. E é que o Bloque, co seu impostado aberchalismo de neofalantes, gaita e polbo, capta moito mellor as simpatías da sociedade galega de esquerdas que un PSOE percibido como estatista, excesivamente moderado e apolillado. Co favor e bo trato dos medios, o BNG de Ana Pontón non deixará oco ás outras esquerdas de Podemos ou Sumar, pois encarna mellor o sentir esquerdista en Galicia, na súa clara posición separatista, é dicir, de odio a España e o que esta representa no imaxinario colectivo da esquerda galega.

Pola súa banda, Vox, nun contexto de descomposición e grave crise interna, seguirá sendo totalmente irrelevante en Galicia. O seu nacionalismo «español», constitucionalista e xacobino, aínda que pretendan —de mala gana— maquillalo agora cun torpe e falso rexionalismo, infestado de tópicos e sen substancia, non ten cabida nin defensa na sociedade máis apegada á terra de España.

Más simpático que o anterior, aínda que igualmente liberal, a partido Democracia Ourensana podería acaparar parte do descontento político que Vox non consegue canalizar e obter un deputado autonómico ou máis pola actual provincia de Ourense, única circunscrición pola que se presenta.

Do resto de partidos políticos que concorrerán a estas eleccións, ningún merece anotación algunha debido ao seu irrelevancia. Se cabe, Escanos en Branco pode resultar o mellor intencionado, pero a súa estratexia resulta pouco convincente e certamente peor que a abstención, opción que, en definitiva, pedimos os carlistas galegos para estes comicios.

Vigo, febreiro 2024

Círculo Tradicionalista «Juan José Marcó del Pont»,

en nome da Comunión Tradicionalista do Reino de Galicia.


El Carlismo gallego ante las elecciones autonómicas del 18 de febrero de 2024

En medio de la interesante reacción del campo en todas las regiones de España, con sus llamativas «tractoradas», las elecciones autonómicas al Parlamento gallego irrumpen como un acontecimiento descontextualizado, totalmente fuera de lugar. Esto se aprecia no solamente por la poca atención que los medios de comunicación de masas están prestando a las mismas, sino también por el tedio, la insulsez y la poca ilusión que producen los principales candidatos y los partidos que encabezan.

El escenario ciertamente parece, según están ya cocinando las encuestas, previsible y de continuidad con el caciquismo del PNV gallego, el Partido Popular de Galicia, bien arraigado y consolidado en la región. Se prevé por tanto un relevo natural y sin, en principio, sorpresas de Núñez Feijoo a Alfonso Rueda, al igual que en su momento se había dado cuando lo hizo Fraga con Núñez Feijoo, tras el breve y anecdótico gobierno autonómico del socialista Pérez Touriño en coalición con el Bloque Nacionalista Gallego.

Y es que el caso gallego es singular en España, generalmente dominada por el partido-Estado del PSOE. En nuestra región, a excepción de algunas ciudades y singularmente la de Vigo, por su particular idiosincrasia, el PSOE no deja de ser un partido sin más aspiraciones que tratar de arrebatar el liderazgo de la oposición al BNG. Un Bloque que, por supuesto engordado y bien tratado por el PP y sus medios de comunicación institucionales, se presenta a estos comicios fuerte y henchido, con una Ana Pontón que, a pesar de su sosez, no tiene grandes competidores en los otros partidos, lo que la convierten en clara favorita a encabezar la oposición, pudiendo estar cerca de duplicar en diputados autonómicos al PSOE. Y es que el Bloque, con su impostado aberchalismo de neofalantes, gaita y pulpo, capta mucho mejor las simpatías de la sociedad gallega de izquierdas que un PSOE percibido como estatista, excesivamente moderado y apolillado. Con el favor y buen trato de los medios, el BNG de Ana Pontón no dejará hueco a las otras izquierdas de Podemos o Sumar, pues encarna mejor el sentir izquierdista en Galicia, en su clara posición separatista, es decir, de odio a España y lo que ésta representa en el imaginario colectivo de la izquierda gallega.

Por su parte, Vox, en un contexto de descomposición y grave crisis interna, seguirá siendo totalmente irrelevante en Galicia. Su nacionalismo «español», constitucionalista y jacobino, aunque pretendan —a regañadientes— maquillarlo ahora con un torpe y falso regionalismo, plagado de tópicos y sin sustancia, no tiene cabida ni defensa en la sociedad más apegada á terra de España.

Más simpático que el anterior, aunque igualmente liberal, el partido Democracia Ourensana podría acaparar parte del descontento político que Vox no consigue canalizar y obtener un diputado autonómico o más por la actual provincia de Orense, única circunscripción por la que se presenta.

Del resto de partidos políticos que concurrirán a estas elecciones, ninguno merece anotación alguna debido a su irrelevancia. Si cabe, Escaños en Blanco puede resultar el mejor intencionado, pero su estrategia resulta poco convincente y ciertamente peor que la abstención, opción que, en definitiva, pedimos los carlistas gallegos para estos comicios.

Vigo, febrero 2024

Círculo Tradicionalista «Juan José Marcó del Pont»,

en nombre de la Comunión Tradicionalista del Reino de Galicia.