O Carlismo galego ante as eleccións autonómicas do 12 de xullo de 2020

Aínda co traslado obrigado polo estado de alarma, as próximas eleccións ao Parlamento galego presentan un panorama previsible. Parece que o seu resultado non traerá grandes novidades, nin no probable vencedor nin nas siglas dos partidos que obterán representación. En Galicia, ao contrario do que sucede no resto de España, os partidos liberais e  xacobinos  Vox e Ciudadanos quizá non alcancen sequera un deputado. Isto podería dar para unha profunda análise política e sociolóxica do que agora non toca falar; pero é, desde logo, rechamante e di moito do sentir político do galego medio.

O previsible novo éxito electoral do Partido Popular de Feijóo atopa a súa causa no seu caciquismo estrutural e mediático, e non no seu falso rexionalismo acomplexado e sumiso ao nacionalismo, contrario ao que pensan tanto os seus partidarios como a oposición nacionalista e esquerdista. Unha oposición na que soamente cabe destacar a presumible subida do BNG de Ana Pontón, que aproveitaría o oco deixado por un candidato socialista sen carisma e pola sopa de siglas que representa a marca branca de Podemos na rexión.

Así pois, a única opción que nos queda aos  tradicionalistas é a abstención, que serve para mostrar o noso rexeitamento ao sistema e que seguramente será a opción maioritaria dos galegos, sexa polas circunstancias especiais do  COVID-19 ou polo  hastío que producen uns candidatos que prometen máis do mesmo e que empeoran en cada comicio.

Comunión Tradicionalista do Reino de Galicia

Xullo 2020


⚜ ⚜ ⚜


El Carlismo gallego ante las elecciones autonómicas del 12 de julio de 2020

Aun con el traslado obligado por el estado de alarma, las próximas elecciones al Parlamento gallego presentan un panorama previsible. Parece que su resultado no traerá grandes novedades, ni en el probable vencedor ni en las siglas de los partidos que obtendrán representación. En Galicia, al contrario de lo que sucede en el resto de España, los partidos liberales y jacobinos Vox y Ciudadanos quizá no alcancen siquiera un diputado. Esto podría dar para un profundo análisis político y sociológico del que ahora no toca hablar; pero es, desde luego, llamativo y dice mucho del sentir político del gallego medio.

El previsible nuevo éxito electoral del Partido Popular de Feijóo encuentra su causa en su caciquismo estructural y mediático, y no en su falso regionalismo acomplejado y sumiso al nacionalismo, contrario a lo que piensan tanto sus partidarios como la oposición nacionalista e izquierdista. Una oposición en la que solamente cabe destacar la presumible subida del BNG de Ana Pontón, que aprovecharía el hueco dejado por un candidato socialista sin carisma y por la sopa de siglas que representa la marca blanca de Podemos en la región.

Así pues, la única opción que nos queda a los tradicionalistas es la abstención, que sirve para mostrar nuestro rechazo al sistema y que seguramente será la opción mayoritaria de los gallegos, sea por las circunstancias especiales del COVID-19 o por el hastío que producen unos candidatos que prometen más de lo mismo y que empeoran en cada comicio.

Comunión Tradicionalista del Reino de Galicia

Julio 2020