O Carlismo ante as eleccións parlamentarias do 10 de novembro

Tras menos de sete meses desde as eleccións xerais anteriores, o réxime de facto e o seu Goberno en funcións volven chamar aos españois ás urnas. Nada cambiou; coa nova convocatoria só aumenta o malgaste de diñeiros públicos, á vez que diminúe o número de ilusos que esperan algo dos procesos electorais.

Reproducimos, por tanto, a parte aplicable do noso comunicado de abril deste ano. Ás eleccións xerais do 10 de novembro de 2019 non concorre ningunha candidatura á que os tradicionalistas poidan dar o seu apoio. A única opción que, por desgraza, queda para o Carlismo é a opción cristiá e patriótica da abstención, que pon de manifesto o rexeitamento a este sistema corrupto e  corruptor.

Como explicaba o Xefe Delegado da Comunión Tradicionalista nun artigo do pasado maio: «se nos atemos ao oficial, á liza de partidos e aos seus programas, quen vota a un partido favorable (máis ou menos) ao aborto, ás leis contra a familia, á dexeneración sexual, á corrupción na escola, á disolución da Patria, á escravitude práctica do asalariado, ao  totalitarismo, ao  estatismo ou a tantas outras infamias do sistema, peca. Peca, primeiro, por acatar a soberbia  satánica do sistema mesmo, e peca por facerse cómplice de cuantos desmáns poida cometer o partido votado. E a ese votante non lle vale escudarse no principio do mal menor, a non ser que o seu voto favoreza a un partido cuxo programa coincida totalmente cos principios da orde social cristián, o cal supoñería a desaparición do sistema liberal mesmo. E se tal cousa non existe, sempre queda absterse».

Madrid, novembro 2019.
Secretaría Política
Comunión  Tradicionalista

⚜  ⚜  ⚜

Texto original en español:

Tras menos de siete meses desde las elecciones generales anteriores, el régimen de facto y su Gobierno en funciones vuelven a llamar a los españoles a las urnas. Nada ha cambiado; con la nueva convocatoria sólo aumenta el derroche de dineros públicos, al tiempo que disminuye el número de ilusos que esperan algo de los procesos electorales.

Reproducimos, por lo tanto, la parte aplicable de nuestro comunicado de abril de este año. A las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 no concurre ninguna candidatura a la que los tradicionalistas puedan dar su apoyo. La única opción que, por desgracia, queda para el Carlismo es la opción cristiana y patriótica de la abstención, que pone de manifiesto el rechazo a este sistema corrupto y corruptor.

Como explicaba el Jefe Delegado de la Comunión Tradicionalista en un artículo del pasado mayo: «si nos atenemos a lo oficial, a la liza de partidos y a sus programas, quien vota a un partido favorable (más o menos) al aborto, a las leyes contra la familia, a la degeneración sexual, a la corrupción en la escuela, a la disolución de la Patria, a la esclavitud práctica del asalariado, al totalitarismo, al estatismo o a tantas otras infamias del sistema, peca. Peca, primero, por acatar la soberbia satánica del sistema mismo, y peca por hacerse cómplice de cuantos desmanes pueda cometer el partido votado. Y a ese votante no le vale escudarse en el principio del mal menor, a no ser que su voto favorezca a un partido cuyo programa coincida totalmente con los principios del orden social cristiano, lo cual supondría la desaparición del sistema liberal mismo. Y si tal cosa no existe, siempre le queda abstenerse».

Madrid, noviembre 2019.
Secretaría Política
Comunión Tradicionalista